चर्चा:संसद सदस्य

Add topic
Active discussions

स्थानांतरसंपादन करा

खासदार असा सोपा शब्द वापरणे जास्त उचित ठरेल. वापरकरते शोध घेतेवेळी खासदार ह्या शब्दाचा शोध घेण्याची शक्यता जास्त आहे

"संसद सदस्य" पानाकडे परत चला.