घोड्यावर स्वार होवून युद्धात भाग घेणाऱ्या सैन्यदलास घोडदळ म्हणतात. घोडेस्वारांस अधिक शस्त्रास्त्रे व चिलखते वाहून नेणे तसेच वेगांत कूच करणे सोपे असल्यामूळे पायदळापेक्षा घोडदळाची कार्यक्षमता जास्त असते.

भारतीय घोडदळ
एक युद्धरत घोडदळ सन १८१३