Savoyard armour IMG 3805.jpg

चिलखत हे युद्धात स्वसंरक्षणासाठी परिधान करण्यात येणारे आवरण आहे.