गुराब

निःसंदिग्धीकरण पाने

गुराब ही शिडांवर चालणारी लढाऊ नौका आहे. सहसा या नौकांवर उखळी तोफा तसेच बरकंदाज असत. आता या प्रकारच्या नौका वापरात नाहीत.