बरकंदाज किंवा मस्केटीयर हे १६व्या ते १८ व्या शतकातील युरोपातीलअमेरिकेतील बंदूकधारी पायदळ सैनिक होते. असे सैनिक मराठापेशवा सैन्यातही होते.

ब्रिटीश मस्केटीयर