क्वावार ही क्यूपरच्या पट्ट्यातील एक खगोलिय वस्तू आहे.