केटो कियोमासा

जपानी समुराई

केटो कियोमासा (जुलै २५, इ.स. १५६२ - ऑगस्ट २, इ.स. १६११) हा जपानच्या एडो कालखंडातील सामुराई होता.

केटो कियोमासा