कक्षीय वेग म्हणजे एखाद्या खगोलिय वस्तूचा दुसऱ्या वस्तूभोवती फिरण्याचा वेग.