ऑब्जेक्टडॉक हे स्टारडॉक या कंपनीचे एक संगणक अनुकूलन सॉफ्टवेर आहे.