उपनदी

मुख्य नदीत वाहणारी नदी

जी नदी समुद्रास मिळत नाही परंतु जिला स्वतंत्र अस्तित्व असते, तिला उपनदी म्हणतात. उदा. भीमा ही कृष्णेची उपनदी आहे.