आदर्शवाद या तत्त्वज्ञानात असे मानले जाते की हे जगाची सत्यता प्रत्येकाच्या मनात असते आणि मूलतः अभौतिक आहे.