प्रकाशविज्ञानामध्ये एखाद्या पदार्थाचा अपवर्तनांक ही एक मितीरहित संख्या असून ती प्रकाश त्या माध्यमातून कसा प्रवास करतो हे दर्शवते.