हौमिआ (चिन्ह: Haumea symbol (fixed width).svg,[१] अधिकृत नाव: १३६१०६ हौमिआ) हा नेपच्यूनपलिकडील एक बटु ग्रह आहे. तो वस्तुमानाने प्लुटोच्या १/३ आहे.

हौमिआ व त्याचे दोन उपग्रह, हि'आका (मोठा) व नेमाका