होमर ग्रीक महाकवी होता. हा इलियड आणि ओडिसी या ग्रीक महाकाव्यांचा रचयिता आहे.

Omero (William Bouguereau, 1874)