सौर औष्णिक विद्युत केंद्र

एकाग्र सुर्य-किरीणांपासुन मोठ्या प्रमाणात सौर-उष्ण प्रणाली
सौर औष्णिक विद्युत केंद्र