सेल्युलोज (C6H10O5)n हे एक क्लिष्ट रासायनिक संयुग आहे.