सेलम (मॅसेच्युसेट्स)

(सेलम, मॅसेच्युसेट्स या पानावरून पुनर्निर्देशित)
SALEM- 1820 - सेलम, मॅसेच्युसेट्स