सेरेस हा लघुग्रहांच्या पट्ट्यात आढळणारा एक लघुग्रह आहे.