सेप्पा भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर पूर्व कामेंग जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.