ऊस, बीट इ.च्या रसापासुन ज्या ठिकाणी साखर तयार केली जाते त्याला साखर कारखाना म्हणतात.