एका परगणयाचा प्रमुख. सरदाराकरडे राजाने दिलेले सैन्य असते. the chief of a small part of army.