मी सिद्धाप्पा चुंगीवडीयार ता.द.सोलापुर. मु. आचेगाव .पुण्यशोल्क अहिल्यादेवी होळकर सोलापुर विध्यापीठ, सोलापुर पत्रकारीता विभाग मध्ये शिकत आहे .