रामचंद्र ज्ञा. गोरे
RGSTC,संशोधक विद्यार्थी,
वनस्पतीशास्त्र,
क्षेत्रः- ऊस्मानाबाद जिल्हा व परिसरातील सपुष्पवनस्पतींचा अभ्यास करने.