मी शीतल कांबळे. सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर येथे शिकत आहे.