मी अश्विनी शामप्रसाद तापडिया मी आर्यांग वैद्यक महाविद्यालात शिकत आहे द्वितीय वर्ष्यात शिकत आहे