मी आदित्य सदशिव माळी.भारताचा एक जबाबदार नगरीक आहे ..

मी मुळचा कलेढोण ,जिल्हा सातारा चा आहे . सध्यां सांगली येथे विल्लीन्ग्डन मध्ये शिकत आहे ..