नाव : संताजी बबन चवरे 
विभाग : सूक्ष्मजीवशात्र 
दयानंद महाविद्यालय , सोलापूर .