मी आर्यांग्ल वैद्यक महाविद्यालय येथील द्रव्यगुण या विषयामध्ये विभागप्रमुख व प्राध्यापक म्हणून काम पहात आहे.