काही समजावे, काही समजून घ्यावे ह्यासठी हा प्रपंच /धूळपाटी