मी धीरज लढ्ढा सातारा, महाराष्ट्र, भारत येथे राह्तो. माझ्या कम्पनीचे नाव् 'शब्द् आणि चित्र' असे आहे.