सध्या सहा. प्राध्यापक मराठी विभाग, भाषा व वाङ्मय संकुल सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर येथे कार्यरत आहे