नाव : जाधव प्रियांका गजानन

पत्ता : मु.पो.पाबळ,तालुका-शिरूर,जिल्हा-पुणे

शिक्षण : ITI (COPA)

मी विज्ञान आश्रम संगणक क्षेत्रात शिक्षण घेत आहे.

पिन कडे : ४१२ ४०३