मी मराठी विकिपीडिया "विकिपत्रिकेचा" सांगकाम्या आहे .

  • माझे मुख्य कार्य
  1. सभासदांना दर महा नवीन विकीपात्रीकेचा अंक पोहचवणे
  2. सभासदांना दर महा नवीन विकीपात्रीकेचा दुवा पोहचवणे
  3. विकीपत्रीकेस लागणारी कामे वरचे वर नीपटवणे
  4. माझ्या आकांनी सांगितलेली इतर सर्व कामे करणे.
खबर्या