मी ज्ञान प्रबोधिनी संस्थेच्या संस्कृत संस्कृती संशोधिका विभागात काम करते. मी पुणे येथील रहिवासी आहे. मला वाचनाची आवड आहे .