अमोल साळुंखे मु. पो.

मोठ्याल टा. अक्कलकोट जि. सोलापूर