संयुक्त राष्ट्रे परियोजना कार्यालय

संयुक्त राष्ट्रे परियोजना कार्यालय हे संयुक्त राष्ट्रांचा एक भाग आहे.