श्वासनलिका ही श्वासोश्वास करण्यासाठी पुरवण्यात आलेली नळी असते.