मुख्य मेनू उघडा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर हे महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत असलेल्या दोन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी एक आहे.


पहासंपादन करा