शास्त्राच्या सहायाने ज्यात रोगनिवारण केले जाते त्या तंत्रास शस्त्रक्रिया असे म्हणतात. उदा - अपेंडिक्सची शस्त्रक्रिया