इंग्रजीत युनिव्हर्सल गॅस कॉन्सटंट (Universal Gas Constant)अथवा नुसतेच गॅस कॉनस्टंट. याला इंग्रजी R ने दर्शवतात. याचा किमतीचा फायदा वायूंची घनता आकारमान अथवा तापमान मोजण्यात होतो. तसेच वायूंचे वजनही या किमतीने मोजता येते. एखाद्या रासायनिक प्रक्रियेसाठी किती वायू पाहिजे हे देखील या किमतीने निश्चित करता येते.

Rच्या किमती
युनिट
(V P T−1 n−1)
8.314 472(15) JK−1mol−1
1.985 8775(34) cal K−1 mol−1
8.314 472(15)×107 erg K−1 mol−1
8.314 472(15) m3Pa K−1 mol−1
8.314 472(15) cm3MPa K−1 mol−1
8.314 472×10-5 m3bar K−1 mol−1
8.205 746×10-5 m3atm K−1 mol−1
8.314 472×10-2 L bar K−1 mol−1
0.082 057 46(14) L atm K−1 mol−1
62.363 67(11) L mmHg K−1 mol−1
62.363 67(11) L Torr K−1 mol−1
6.132 440(10) ft-lb K−1g-mol−1
1545.349(3) ft-lb R−1lb-mol−1
10.731 59(2) ft3psi R−1 lb-mol−1
0.730 2413(12) ft3 atm R−1 lb-mol−1
998.9701(17) ft3 mmHg K−1 lb-mol−1