व्हेलोद्रोम दे व्हिन्सेनेस

(वेलोड्रोमे डी विंसेन्नेस या पानावरून पुनर्निर्देशित)