ठराविक काळाकरता केलेल्या कामाचा आर्थिक मोबदला म्हणजे वेतन होय.