बोटे ताणलेला हात सपाट पृष्ठभागावर ठेवला असता करंगळीअंगठा या बोटांच्या टोकांदरम्यान असणाऱ्या अंतराचे मोजमाप.