विश्वामित्री नदी ही महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील एक नदी आहे.

विश्वामित्री नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश अकोला महाराष्ट्र