"विकिपीडिया:धूळपाटी२९" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

४,७२४ बाइट्सची भर घातली ,  ९ वर्षांपूर्वी
बदलांचा आढावा नाही
(नवीन पान: '''ही भारतीय पक्ष्यांची अद्ययावत यादी आहे'''. यात '''१७ श्रेणीतील १२५१ ...)
 
 
'''हीइंग्रजी भारतीयविकिनुसार पक्ष्यांचीतयार अद्ययावतहोणारी यादी आहे'''. यात '''१७ श्रेणीतील १२५१ जातीच्या''' पक्ष्यांचा समावेश होतो.</br> अंती '''आद्या''' असलेली नावे श्रेणीसाठी आणि '''आद्य''' असलेली नावे कुळासाठी असावी असा संकेत आहे,.(शक्य हीतित्कया यादीपक्ष्यांची त्यानुसारचश्रेणी/कुळ तयारनावे मराठीसह लॅटीन भाषेतही आहेत पण बर्‍याच होतपक्ष्यांच्या आहेश्रेणी/कुळ नावे केवळ लॅटीन भाषेत आहेत.)
(शक्य तित्कया पक्ष्यांची श्रेणी/कुळ नावे मराठीसह लॅटीन भाषेतही आहेत पण बर्‍याच पक्ष्यांच्या श्रेणी/कुळ नावे केवळ लॅटीन भाषेत आहेत.)
 
==(गॅविफॉर्मस् Gaviiformes)==
==(CRACIFORMES)==
===(Megapodiidaeगॅविडी Gaviidae)===
==ग्रीबाद्या (पोडिसीपिडीफॉर्मस् (Podicipediformes)==
==कुक्कुटाद्या(GALLIFORMES)==
===ग्रीबाद्य (पोडिसीपिडिडी Podicipedidae)===
===कुक्कुटाद्य(Phasianidae)===
==(प्रोसेलारिफॉर्मस् Procellariformes)==
==कादंबाद्या(ANSERIFORMES)==
===(प्रोसेलारिआइडी Procellariidae)===
===(Dendrocygndiae)===
===(हायड्रोबेटिडी Hydrobatidae)===
===कादंबाद्य(Anatidae)===
==पेशीगलाद्या(पेलिकॅनिफॉर्मस् Pelicaniformes)==
==दुर्लावाद्या(TURNICIFORMES)==
===(फीथोनटिडी Pheathontidae)===
===दुर्लावाद्य(Turnicidae)===
===पेशीगलाद्य(पेलिकॅनिडी Pelicanidae)===
==ताम्रकाराद्या (PICIFORMES)==
===(Indicatoridaeसुलिडी Sulidae)===
===कर्मोराद्य(फॅलाक्रोकोरॅसिडी Phalacrocoracidae)===
===सूत्रधराद्य(Picidae)===
===(अॅन्हीन्गिडी Anhingidae)===
===(Megalaimidae)===
===(फ्रेगेटिडी Fregatidae)===
==धनचंचवाद्या(BUCEROTIFORMES)==
==बकाद्या(सिकोनिफॉर्मस् Ciconiiformes)==
===धनचंचवाद्य(Bucerotidae)===
===बलाकाद्य(आर्डिडी Ardeidae)===
==उपूपाद्या(UPUPIFORMES)==
===बकाद्य(सिकोनिइडी Ciconiidae)===
===उपूपाद्य(Upupidae)===
===अवाकाद्य(थ्रेस्किऑर्निथिडी Threskiornithidae)===
==(TROGONIFORMES)==
==रोहिताद्या(फोनिकोप्टेरिफॉर्मस् Phoenicopteriformes)==
===(Trogonidae)===
===रोहिताद्य(फोनिकोप्टेरिडी Phoenicopteridae)===
==चासाद्या(CORACIIFORMES)==
==कादंबाद्या(अॅन्सरिफॉर्मस् Anseriformes)==
===चासाद्य(Coraciidae)===
===कादंबाद्य(अॅनाटिडी Anatidae)===
===(Alcedinidae)===
==(फॅल्कॉनिफॉर्मस् Falconiformes)==
===धीवराद्य(Halcyonidae)===
===(पँडीओनिडी Pandionidae)===
===(Cerylidae)===
===गृध्राद्य(अॅक्सीपिट्रिडी Accipitridae)===
===पत्रिंगाद्य(Meropidae)===
===श्येनाद्य(फॅल्कोनिडी Falconidae)===
==कोकिलाद्या(CUCULIFORMES)==
==कुक्कुटाद्या(गॅलीफॉर्मस् Galliformes)==
===कोकिलाद्य(Cuculidae)===
===(मेगापोडिडी Megapodiidae)===
===(Centropodidae)===
=== कुक्कुटाद्य(फॅसिएनिडी Phasianidae)===
==शुकाद्या(PSITTACIFORMES)==
==क्रौंचाद्या(ग्रुइफॉर्मस् Gruiformes)==
===शुकाद्य(Psittacidae)===
===दुर्लावाद्य(टर्नीसिडी Turnicidae)===
==पंगुलाद्या(APODIFORMES)==
===क्रौंचाद्य(ग्रुइडी Gruidae)===
===पंगुलाद्य(Apodidae)===
===कारंडवाद्य(रॅलिडी Rallidae)===
===(Hemiprocnidae)===
===(हेलिओरनीथिडी Heliornithidae)===
==घूकाद्या(STRIGIFORMES)==
===हुक्कुटाद्य(ओटायडिडी Otididae)===
===उलूकाद्य(Tytonidae)===
==(कॅरॅड्रिफॉर्मस् Charadriiformes)==
===घूकाद्य(Strigidae)===
===जकानाद्य(जकॅनिडी Jacanidae)===
===(Batrachostomidae)===
===जललावाद्य(रोस्ट्रॅटूलिडी Rostratulidae)===
===(Eurostopodidae)===
===(ड्रोमेडिडी Dromadidae)===
===रात्रिंचराद्य(Caprimulgidae)===
===(हिमॅटोपोडिडी Haematopodidae)===
==कपोताद्या(COLUMBIFORMES)==
===(आयबिडोर्हींकिडी Ibidorhynchidae)===
===कपोताद्य(Columbidae)===
===(रिकरवीरोस्ट्रिडी Recurvirostridae)===
==क्रौंचाद्या(GRUIFORMES)==
===पिकविंकाद्य(बर्हीनिडी Burhinidae)===
===हुक्कुटाद्य(Otididae)===
===धाविकाद्य(ग्लॅरिओलिडी Glareolidae)===
===क्रौंचाद्य(Gruidae)===
===टिट्टिभाद्य(कॅरॅड्रिडी Charadriidae)===
===(Heliornithidae)===
===(स्कोलोपॅसिडी Scolopacidae)===
===कारंडवाद्य(Rallidae)===
===(स्टेरकोरॅरिइडी Stercorariidae)===
==बकाद्या(CICONIIFORMES)==
===सुरयाद्य(लॅरिडी Laridae)===
===पाकोराद्य(Pteroclidae)===
===(स्टेरनिडी Sternidae)===
===(Scolopacidae)===
===(रिंकोपिडी Rynchopidae)===
===जललावाद्य(Rostratulidae)===
==पाकोराद्या(टेरोक्लिफॉर्मस् (Pterocliformes)==
===जकानाद्य(Jacanidae)===
===पाकोराद्य(टेरोक्लिडी Pteroclidae)===
===पिकविंकाद्य(Burhinidae)===
==कपोताद्या(कोलंबिफॉर्मस् Columbiformes)==
===टिट्टिभाद्य (Charadriidae)===
===कपोताद्य(कोलंबिडी Columbidae)===
===धाविकाद्य(Glareolidae)===
== शुकाद्या(सिटॅसिफॉर्मस् Psittaciformes)==
===सुरयाद्य(Laridae)===
=== शुकाद्य(सिटॅसिडी Psittacidae)===
===गृध्राद्य(Accipitridae)===
== कोकिलाद्या(कुकुलिफॉर्मस् Cuculiformes)==
===श्येनाद्य(Falconidae)===
=== कोकिलाद्य(कुकुलिडी Cuculidae)===
===ग्रीबाद्य(Podicipedidae)===
== घूकाद्या(स्ट्रिजिफॉर्मस् Strigiformes)==
===(Phaethontidae)===
=== उलूकाद्य(टायटोनिडी Tytonidae)===
===(Sulidae)===
=== घूकाद्य(स्ट्रिजिडी Strigidae)===
===(Anhingidae)===
== रात्रिंचराद्या(कॅप्रीमल्गिफॉर्मस् Caprimulgiformes)==
===कर्मोराद्य(Phalacrocoracidae)===
===(पोडॅरजिडी Podargidae)===
===बकाद्य(Ardeidae)===
===रात्रिंचराद्य(कॅप्रीमल्गिडी Caprimulgidae)===
===रोहिताद्य(Phoenicopteridae)===
==पंगुलाद्या(अपोडिफॉर्मस् Apodiformes)==
===अवाकाद्य(Threskiornithidae)===
===पंगुलाद्य(अपोडिडी Apodidae)===
===पेशीगलाद्य(Pelecanidae)===
===(हेमीप्रोक्निडी Hemiprocnidae)===
===बलाकाद्य(Ciconiidae)===
==(ट्रोगोनिफॉर्मस् Trogoniformes)==
===(Fregatidae)===
===(ट्रोगोनिडी Trogonidae)===
===(Gaviidae)===
==चासाद्या (कोरॅसिफॉर्मस् Coraciiformes)==
===(Procellariidae)===
===(अल्सिडीनिडी Alcedinidae)===
==चटकाद्या(PASSERIFORMES)==
===पत्रिंगाद्य(मेरोपिडी Meropidae)===
===(Pittidae)===
===चासाद्य(कोरॅसिडी Coraciidae)===
===(Eurylaimidae)===
===उपूपाद्य(उपुपिडी Upupidae)===
===सुभगाद्य(Irenidae)===
===धनचंचवाद्य(ब्युसेरोटिडी Bucerotidae)===
===सैनिकाद्य(Laniidae)===
==ताम्रकाराद्या(पिकिफॉर्मस् Piciformes)==
===काकाद्य(Corvidae)===
===(कॅपिटोनिडी Capitonidae)===
===(Bombycillidae)===
===(इंडिकेटरिडी Indicatoridae)===
===(Cinclidae)===
===सूत्रधराद्य (पिकिडी Picidae)===
===जल्पकाद्य(Muscicapidae)===
== चटकाद्या (पॅसरिफॉर्मस् (Passeriformes)==
===सारिकाद्य(Sturnidae)===
===(युरीलायमिडी Eurylaimidae)===
===(Sittidae)===
===(Certhiidaeपिटिडी (Pittidae)===
===चंडोलाद्य (अलाउडिडी Alaudidae)===
===टीटाद्य(Paridae)===
===पंकालुकाद्य (हिरुंडिनिडी Hirundinidae)===
===(Aegithalidae)===
===(मोटॅसिलिडी Motacillidae)===
===पंकालुकाद्य(Hirundinidae)===
===(कॅम्पेफॅगिडी Campephagidae)===
===(Regulidae)===
===(प्रायोनोपिडी Prionopidae)===
===वल्गुवदाद्य(Pycnonotidae)===
===(बॉंबिसिलाइडी Bombycillidae)===
===(Hypocoliidae)===
===(हायपोकोलाइडी Hypocoliidae)===
===(Cisticolidae)===
===(मोनार्किडी Monarchidae)===
===चक्षुष्याद्य(Zosteropidae)===
===(पॅकीसिफॅलिडी Pachycephalidae)===
===(Sylviidae)===
===(र्हीसपिड्युरिडी Rhipiduridae)===
===चंडोलाद्य(Alaudidae)===
=== वल्गुवदाद्य (पिक्नोनोटिडी Pycnonotidae)===
===शिंजिराद्य(Nectariniidae)===
===(अॅजिथीनिडी Aegithinidae)===
===चटकाद्य(Passeridae)===
===(क्लोरॉप्सिडी Chloropseidae)===
===अरूणचटकाद्य(Fringillidae)===
=== सैनिकाद्य (लॅनिआइडी Laniidae)===
===(सिंक्लिडी Cinclidae)===
===(रेग्युलिडी Regulidae)===
===(ट्रोग्लोडायटिडी Troglodytidae)===
===(प्रुनेलिडी Prunellidae)===
===(टर्डिडी Turdidae)===
=== जल्पकाद्य (म्युसिकॅपिडी Muscicapidae)===
===(टिमॅलिआइडी Timaliidae)===
===(सिस्टीकोलाइडी Cisticolidae)===
===(सिल्विडी Sylviidae)===
===(पॅरॅडॉक्सोरनीथिडी Paradoxornithidae)===
===(एजिथॅलिडी Aegithalidae)===
=== टीटाद्य (पॅरिडी Paridae)===
===(सिटिडी Sittidae)===
===(टायकोड्रोमिडी Tichodromidae)===
===(सर्थीआइडी Certhiidae)===
===(रेमिझिडी Remizidae)===
=== शिंजिराद्य (नेक्टॅरिनिआइडी Nectariniidae)===
===(डाइसिइडी Dicaeidae)===
=== चक्षुष्याद्य (झोस्टेरोपिडी Zosteropidae)===
===(ओरिओलिडी Oriolidae)===
=== सुभगाद्य (आइरिनिडी Irenidae)===
===(डायक्रुरिडी Dicruridae)===
===(आर्टामिडी Artamidae)===
=== काकाद्य (कॉर्विडी Corvidae)===
=== सारिकाद्य (स्टरनिडी Sturnidae)===
===(प्लोसिडी Ploceidae)===
===(एस्ट्रिल्डिडी Estrildidae)===
===(एम्बेरिझिडी Emberizidae)===
=== अरूणचटकाद्य (फ्रिन्जीलिडी Fringillidae)===
=== चटकाद्य(पॅसरिडी Passeridae)===
१,८२०

संपादने