"महाराष्ट्रातील भटक्या जमातींची (ब) यादी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
खूणपताका: २०१७ स्रोत संपादन
| ८ || लोहार ||घिसाडी, घिसाडी लोहार किंवा गाडी लोहार किंवा चितोडी लोहार, रजपूत लोहार, पांचाळ लोहार, खाती, खातवाढी, जिनगर, चितोडीया-लोहार, चितारी / जिनगर (शा. नि. दि . 30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समा‍विष्ट)
|-
| ९ || गोल्ला ||गोल्लेवार, गोलेर, गोलकर
| ९ || ||
|-
| १० || गोंधळी ||--------
|-
| ११ || गोपाल||अ) गोपाल भोरपी ब) खेळकरी गोपाळ ( शा. नि. दि. 4 सप्टेंबर 2014 प्रमाणे सुधारित जात)
| ११ || ||
|-
| १२ ||हेळवे ||12) हिलव
|-
| १३ ||जोशी ||अ) बुडबुडकी, ब) डमरुवाले, क) कुडमुडे, ड) मेंढगी, इ) सरोदे, सरोदी, फ) सहदेव जोशी, म) सरवदे, ह) सरोदा
| १३ || ||
|-
| १४ || काशी कापडी||-----------
|-
| १५ ||कोल्हाटी ||डोंबारी
|-
| १६ || मैराळ||अ) दांगट, ब) वीर
|-
| १७ || मसनजोगी ||1)सुदगडसिध्द, 2) मपनजोशी, 3) शारदाकार / शार्दाकार / शारदाकाळ / बालासंतु
| १७ || ||
|-
| १८ || नंदीवाले||तिरमल
|-
| १९ || पांगूळ ||------------
|-
| २० || रावळ ||राऊळ किंवा रावळयोगी
|-
| २१ || सिक्कलगर|| कटारी, सेक्क्लगर (मुस्लिम धर्मिय), शिख-शिकलीगार, शिख-शिकलीकर, कातारी शिकलगार, मुस्लिम शिकलगार, शिकलीगार, शिकलीगर, शिकलगार, शिकीलगर, श्किलकर, शिकलीकर, शिकलकरी, सिकलकर, सिकलीकर, सिकीलगर, सिकीलकर, सिकलीघर, सिक्कलकर, सिकलीगर, सिकलगर, सिक्कलीगर, सायकलगर, सैकलकर,सैकलगर, कातारी-शिकलकर (शिकलीकरी) हिंदू धर्मीयांसह (शा. नि. दि . 30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समा‍विष्ट)
| २१ || ||
|-
| २२ || वगळले ||---------- (ठाकर –रत्नागिरी जिल्हा)
| २२ || ||
|-
| २३ || वैदू ||-----------
|-
| २४ ||वासुदेव ||---------
|-
| २५ || भोई||1) झिंगा भोई 2) परदेशी भोई 3) राजभोई 4) भोई 5) कहार 6) गोडिया कहार 7) धुरिया कहार 8) किरात 9) मछुआ 10) मांझी 11) जातिया 12) केवट 13) ढीवर 14) धीवर 15) धीमर 16) पालेवार 17) मछेंद्र 18) नावाडी, भोई नावाडी, तारु-नावाडी 19) मल्हार 20) मल्हाव 21) बोई 22) गाढव भोई 23) खाडी भोई 24) खारे भोई 25) ढेवरा 26) भनारा, भनारी, भनारे 27) निषाद 28) मल्ला 29) मल्लाह 30) नावीक 31) ओडा 32) ओडेवार 33) ओडेलू 34) बेस्तार 35) बेस्ता 36) बेस्ती 37) बेस्तालू 38) भनार (शा. नि. दि 30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समा‍विष्ट )
| २५ || ||
|-
| २६ ||बहुरुपी ||अ) बोहरशी, ब) बहुरुपिया, क) भोरपी, ड) रायरंध्र, इ) अय्यार व अय्यारी
| २६ || ||
|-
| २७ ||ठेलारी (धुळे, नाशिक, जळगाव, व औरंगाबाद जिल्हयात) ||-------------
| २७ || ||
|-
| २८ || ओतारी||अ) ओतनकर, ब) ओतकर, क) वतारी, ड) ओझारी इ) वतकर, वतकरी, वतनकर, वतोकर, ओतकरी, ओतोकारइ वतोकार
| २८ || ||
|-
| २९ || ||
| ३० || ||
|-
| ३१ ||मरीआईवाले, कडकलक्ष्मीवाले, मरगम्मावाले ||--------------
| ३१ || ||
|-
| ३२ || गिहरा / गहरा ||----------
|-
| ३३ || गुसाई / गोसाई ||-----------------
|-
| ३४ || मुस्लीम मदारी, गारुडी, सापवाले व जादूगर||------------
| ३४ || ||
|-
| ३५ || भारतीय इराणी||---------------
|-
| ३६ || गवळी, मुस्लीम गवळी, गवलान, ग्वालवंश गोपाल-गवळी गवळी- गोपाल ( शा. नि. दि. 4 सप्टेंबर 2014 प्रमाणे सुधारित जात) ||---------------
| ३६ || ||
|-
| ३७ ||दरवेशी, वाघवाले- शाह (मुस्लीम धर्मीय), अस्वलवाले ||----------------------
| ३७ || ||
|-
| ३८ ||बागडी (भज-ब) ( शा. नि. दि . 30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समा‍विष्ट ) ||-----------------
| ३८ || ||
|-
|}
७,६५१

संपादने