९० अंशापेक्षा मोठा पण १८० अशांपेक्षा लहान कोनास विशालकोन असे संबोधतात.

Angle obtuse acute straight.svg

विशालकोन - b > ९० अंश पण < १८० अंश