जेंव्हा एखाद्या तारेच्या वेटोळ्यातुन विद्युत प्रवाहित केल्या जाते तेंव्हा त्या तारेसभोवताल चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होते.विद्युत प्रवाह बंद केला असता चुंबकीय क्षेत्र नष्ट होते. हेच विद्युत चुंबक होय. शक्यतोवर, लोहचुंबकीय धातुंवरच हे तारेचे वेटोळे करतात.त्यामुळे, त्या धातुतही चुंबकत्व निर्माण होते.

Electromagnet attracts paper clips when current is applied creating a magnetic field, loses them when current and magnetic field are removed