समशीर्षकी साहित्यकृती

१. शीर्षक हे तंतोतंत समान (अभिन्न)

२. शीर्षक भिन्न पण भेद किमान

२.१ शीर्षकार्थ समान

डोळा/डुळा

२.२ शीर्षकार्थ भिन्न

वाहे/वाजे

संदर्भ व नोंदी == ===नोंदी=संपादन करा