धूळपाटी : पाटी आणि पेन्सिलचा शोध लागण्यापूर्वी मुळाक्षरे शिकण्यासाठी धूळपाटीचा वापर केला जात होता. एका लाकडाच्या सपाट फळीवर बारीक माती किंवा रेती पसरवून त्यावर बोटाने अक्षरे काढायला, गिरवायला शिकवली जात. या धूळपाटीवर काढलेल्या अक्षरांना धुळाक्षरे म्हणत.