विकिपीडिया:चढवय्या सुक्षमता-प्रणाली (अपलोड विझार्ड)

शिकणे :


सदस्यांनी संचिका प्राधान्याने विकिमीडिया कॉमन्स येथे चढवण्यास प्राथमिकता द्यावी. विकिमीडिया कॉमन्सवरील संचिका मराठी विकिपीडियात व इतर सहप्रकल्पात वापरणे सोईचे जातेLicensing tutorial Marathi.png
(काही जोखीम असल्यास स्विकारण्यास तयार अथवा मला भारतीय नकाशाचे सुयोग्य चित्र चढवायचे आहे अथवा कसेही करुन मराठी विकिपीडियावरच चित्र चढवायचे आहे ?)